Các dịch vụ mà Microsoft và Digital River cung cấp cho bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng (TOU) sau.

Microsoft - Thông tin về Điều khoản Sử dụng

Cập nhật: Ngày 13 tháng 9 năm 2006

Trên Trang này

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN.

MÔ TẢ DỊCH VỤ.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI.

BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY.

THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ TÀI LIỆU CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY.

THÔNG BÁO VỀ PHẦN MỀM, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY.

TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT CỦA THÀNH VIÊN.

KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC PHI PHÁP.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MICROSOFT HOẶC ĐĂNG LÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA MICROSOFT

THÔNG BÁO VÀ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

CHÍNH SÁCH GỬI Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN.

THƯƠNG HIỆU.

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các dịch vụ mà Microsoft cung cấp cho bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng (TOU) sau. Microsoft bảo lưu quyền cập nhật TOU bất cứ lúc nào mà không thông báo cho bạn. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của TOU bằng cách nhấp vào liên kết siêu văn bản Điều khoản Sử dụng ở cuối các trang Web của chúng tôi.

Đầu trangĐầu trang

MÔ TẢ DỊCH VỤ.

Thông qua mạng các thuộc tính Web của mình, Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm các công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, diễn đàn giao tiếp và thông tin về sản phẩm (gọi chung là Dịch vụ). Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, tính năng mới và/hoặc phần bổ sung của mọi thuộc tính Web mới, tuân theo TOU.

Đầu trangĐầu trang

GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI.

Trừ khi được quy định khác, Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào nhận được từ Dịch vụ.

Đầu trangĐầu trang

BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Xem các tiết lộ về Tuyên bố Bảo mật liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Đầu trangĐầu trang

THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY.

Mọi phần mềm được cung cấp để tải xuống từ Dịch vụ (Phần mềm) đều là sản phẩm có bản quyền của Microsoft và/hoặc các nhà cung cấp của Microsoft. Việc sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm (Thỏa thuận Cấp phép). Người dùng cuối sẽ không thể cài đặt bất kỳ Phần mềm nào có Thỏa thuận Cấp phép đi kèm hoặc bao gồm, trừ khi người đó đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép trước.

Phần mềm được cung cấp để tải xuống chỉ để người dùng cuối sử dụng theo Thỏa thuận Cấp phép. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm không theo Thỏa thuận Cấp phép đều bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm sẽ bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI TẠO PHẦN MỀM SANG BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM RÕ RÀNG, TRỪ KHI VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐÓ ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM ĐÓ.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP. TRỪ KHI ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP, QUA ĐÂY TẬP ĐOÀN MICROSOFT TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, MICROSOFT CÓ THỂ CUNG CẤP THEO MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM, CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH CỦA MICROSOFT ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG. MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC SẢN PHẨM ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH CÓ SẴN TRÊN CÁC DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT.

CHÚ THÍCH VỀ QUYỀN GIỚI HẠN. Mọi Phần mềm được tải xuống từ Dịch vụ cho hoặc thay mặt cho Hoa Kỳ, các cơ quan và/hoặc cơ quan phát hành công cụ của Hoa Kỳ (Chính phủ Hoa Kỳ), đều được cung cấp với Quyền Giới hạn. Việc Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ tuân theo các giới hạn được quy định trong tiểu đoạn (c)(1)(ii) của điều khoản Quyền về Dữ liệu Kỹ thuật và Phần mềm Máy tính tại DFARS 252.227-7013 hoặc các tiểu đoạn (c)(1) và (2) của Phần mềm Máy tính Thương mại - Quyền Giới hạn tại 48 CFR 52.227-19, nếu áp dụng. Nhà sản xuất là Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

Đầu trangĐầu trang

THÔNG BÁO VỀ PHẦN MỀM, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MICROSOFT VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, DÙ DO HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC HÀNH ĐỘNG SAI SÓT KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN CÓ SẴN TỪ DỊCH VỤ.

Đầu trangĐầu trang

TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT CỦA THÀNH VIÊN

Nếu bất kỳ Dịch vụ nào yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác theo mẫu đăng ký được áp dụng. Bạn cũng sẽ chọn mật khẩu và tên người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Microsoft ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, cho dù bạn biết hay không biết. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Microsoft hoặc một bên khác do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được phép sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác vào bất kỳ lúc nào mà không được phép của chủ tài khoản.

Đầu trangĐầu trang

KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC PHI PHÁP.

Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hay (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức mọi Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft hoặc với bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Dịch vụ.

Đầu trangĐầu trang

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Dịch vụ có thể chứa dịch vụ email, dịch vụ bảng tin, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, album ảnh, tủ tệp và/hoặc thông báo khác hay các phương tiện liên lạc được thiết kế để cho phép bạn liên lạc với người khác (gọi riêng là Dịch vụ Truyền thông và gọi chung là Các dịch vụ Truyền thông). Bạn đồng ý sử dụng Các dịch vụ Truyền thông chỉ để đăng, gửi và nhận tin nhắn cũng như tài liệu thích hợp và khi phù hợp, liên quan đến Dịch vụ Truyền thông cụ thể. Theo ví dụ và không phải như một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Các dịch vụ Truyền thông, bạn sẽ không:

 • Sử dụng Các dịch vụ Truyền thông liên quan đến các cuộc khảo sát, cuộc thi, mô hình kim tự tháp, thư liên hoàn, thư rác, thư spam hoặc mọi thư trùng lặp hay tự nguyện (thương mại hoặc mục đích khác).
 • Bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc nói cách khác là vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin nào không thích hợp, có nội dung tục tĩu, phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc phi pháp.
 • Tải lên hoặc nói cách khác là cung cấp các tệp có chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ, bao gồm, theo ví dụ và không phải như giới hạn, các luật bản quyền hoặc thương hiệu (hoặc bởi quyền riêng tư và công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền hoặc đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm hình ảnh hoặc ảnh chụp, được cung cấp thông qua Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên các tệp có chứa vi-rút, vi-rút Trojan horses, sâu, bom định giờ, cancelbot, tệp bị lỗi hoặc bất kỳ phần mềm hay chương trình tương tự nào khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác.
 • Quảng cáo hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Các dịch vụ Truyền thông đó đặc biệt cho phép các thông báo như vậy.
 • Tải xuống bất kỳ tệp nào do người dùng khác của Dịch vụ Truyền thông đăng mà bạn biết hoặc có lý do để biết rằng không thể sao chép, hiển thị, thực hiện và/hoặc phân phối một cách hợp pháp theo cách đó.
 • Giả mạo hoặc xóa bất kỳ thông tin quản lý bản quyền nào, chẳng hạn như thẩm quyền tác giả, thông báo pháp lý hoặc các thông báo thích hợp khác hoặc ký hiệu độc quyền hoặc nhãn hiệu ban đầu của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức Các dịch vụ Truyền thông.
 • Vi phạm bất cứ quy tắc hành xử nào hoặc các nguyên tắc khác có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Truyền thông cụ thể nào.
 • Tập hợp hoặc nói cách khác thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email.
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tạo thông tin nhận dạng giả nhằm mục đích lừa gạt người khác.
 • Sử dụng, tải xuống hoặc nói cách khác sao chép hoặc cung cấp (dù có bị tính phí hay không) cho một người hoặc tổ chức mọi thư mục người dùng của Dịch vụ hoặc thông tin người dùng hoặc sử dụng khác hay phần bất kỳ của nội dung đó.

Microsoft không có trách nhiệm giám sát Các dịch vụ Truyền thông. Tuy nhiên, Microsoft bảo lưu quyền xem lại tài liệu được đăng lên Các dịch vụ Truyền thông và xóa mọi tài liệu theo quyết định riêng của mình. Microsoft bảo lưu quyền chấm dứt truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả Các dịch vụ Truyền thông vào bất kỳ lúc nào, mà không thông báo, vì bất kỳ lý do gì.

Microsoft bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Microsoft cho là cần thiết vào bất kỳ lúc nào để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ nào hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc từng phần, tùy theo quyết định riêng của Microsoft.

Luôn cẩn trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào về bản thân bạn hoặc con bạn trong bất kỳ Dịch vụ Truyền thông nào. Microsoft không kiểm soát hoặc chứng thực nội dung, thông báo hoặc thông tin thấy trên bất kỳ Dịch vụ Truyền thông nào và do đó Microsoft đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm về Các dịch vụ Truyền thông và mọi hành động do việc bạn tham gia Dịch vụ Truyền thông bất kỳ. Người quản lý và người chủ không phải là người phát ngôn do Microsoft ủy quyền và ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh ý kiến của Microsoft.

Tài liệu được tải lên Các dịch vụ Truyền thông có thể phải tuân thủ các giới hạn đã đăng về việc sử dụng, sao chép và/hoặc phân phối; bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các giới hạn đó nếu bạn tải xuống tài liệu.

Đầu trangĐầu trang

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MICROSOFT HOẶC ĐĂNG LÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA MICROSOFT.

Microsoft không tuyên bố quyền sở hữu đối với tài liệu mà bạn cung cấp cho Microsoft (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan để được xem xét bởi công chúng hoặc các thành viên của một cộng đồng chung hoặc riêng tư nào, (gọi riêng là Nội dung gửi và gọi chung là Các nội dung gửi). Tuy nhiên, bằng việc đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi (Đăng) Nội dung gửi của bạn, bạn sẽ cấp cho Microsoft, các công ty liên kết của Microsoft và các bên được cấp phép cần thiết quyền sử dụng Nội dung gửi của bạn liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Dịch vụ của Microsoft), bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền theo giấy phép để: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Nội dung gửi của bạn; công bố tên bạn liên quan đến Nội dung gửi của bạn và quyền cấp phép bổ sung những quyền nào như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Nội dung gửi của bạn, như được quy định ở đây. Microsoft không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung gửi nào mà bạn có thể cung cấp và Microsoft có thể tùy ý xóa bỏ mọi Nội dung gửi vào bất cứ lúc nào.

Bằng việc Đăng Nội dung gửi, bạn đảm bảo và chứng nhận rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung gửi của bạn như được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Nội dung gửi.

Ngoài việc đảm bảo và chứng nhận đã nêu ở trên, bằng cách Đăng Nội dung gửi có chứa hình ảnh, ảnh chụp, tranh hoặc toàn bộ hay một phần đồ họa (Hình ảnh), bạn đảm bảo và chứng nhận rằng (a) bạn là chủ sở hữu bản quyền của những Hình ảnh đó hoặc rằng chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh đã cho phép bạn sử dụng các Hình ảnh đó hoặc bất kỳ nội dung nào và/hoặc hình ảnh có trong những Hình ảnh đó phù hợp với cách thức và mục đích sử dụng của bạn như được cho phép theo các Điều khoản Sử dụng và Dịch vụ này, (b) bạn có các quyền cần thiết để cấp giấy phép và giấy phép bổ sung được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này và (c) rằng mỗi người được mô tả trong các Hình ảnh đó, nếu có, đã đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như đã nêu trong các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm, theo ví dụ và không phải như một giới hạn, việc phân phối, hiển thị công khai và sao chép các Hình ảnh như vậy. Bằng cách Đăng Hình ảnh, bạn cho phép (a) tất cả thành viên của cộng đồng riêng tư của mình (cho mỗi Hình ảnh như vậy có sẵn đối với các thành viên của cộng đồng riêng tư đó) và/hoặc (b) công chúng (cho mỗi Hình ảnh như vậy có sẵn ở bất cứ đâu trên Dịch vụ, ngoài cộng đồng riêng tư), quyền sử dụng Hình ảnh của bạn liên quan đến việc sử dụng, được những Điều khoản Sử dụng này cho phép, về bất kỳ Dịch vụ nào, (bao gồm, theo ví dụ và không phải như một giới hạn, tạo bản in và quà tặng có bao gồm các Hình ảnh đó) và bao gồm, nhưng không giới hạn ở giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn tiền bản quyền tác giả để: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Hình ảnh mà không đính kèm tên bạn vào các Hình ảnh đó và quyền cấp phép bổ sung những quyền như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào. Giấy phép được cấp trong các câu trước cho Hình ảnh sẽ chấm dứt vào thời điểm bạn xóa toàn bộ Hình ảnh đó khỏi Dịch vụ, với điều kiện là việc chấm dứt này không ảnh hưởng đến bất kỳ giấy phép nào được cấp liên quan đến những Hình ảnh này trước thời gian bạn xóa toàn bộ Hình ảnh đó. Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Hình ảnh của bạn.

Đầu trangĐầu trang

THÔNG BÁO VÀ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN.

Theo Mục 17, Bộ luật Hoa kỳ, Phần 512(c)(2), các thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại phải được gửi tới Người đại diện được Chỉ định của Nhà cung cấp Dịch vụ. TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI. Xem Thông báo và Quy trình Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền.

Đầu trangĐầu trang

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

CÁC LIÊN KẾT TRONG KHU VỰC NÀY SẼ CHO PHÉP BẠN RỜI KHỎI TRANG WEB CỦA MICROSOFT. CÁC TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT KHÔNG THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA MICROSOFT VÀ MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HAY BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CÓ TRONG TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT HOẶC BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT NÀO ĐỐI VỚI TRANG WEB ĐÓ. MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LẬP SƠ ĐỒ WEB HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TRUYỀN DẪN NÀO KHÁC NHẬN ĐƯỢC TỪ MỌI TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT. MICROSOFT CHỈ CUNG CẤP NHỮNG LIÊN KẾT NÀY CHO BẠN TẠO SỰ THUẬN TIỆN CHO BẠN VÀ VIỆC BAO GỒM BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CŨNG KHÔNG NGỤ Ý SỰ TÁN THÀNH CỦA MICROSOFT ĐỐI VỚI TRANG WEB ĐÓ.

Đầu trangĐầu trang

CHÍNH SÁCH GỬI Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN.

MICROSOFT VÀ MỌI NHÂN VIÊN CỦA MÌNH KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC XEM XÉT CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN, BAO GỒM Ý TƯỞNG CHO CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỚI, CÁC ĐỢT KHUYẾN MẠI MỚI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ MỚI, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM MỚI. VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT MANG TÍNH SÁNG TẠO GỐC, MẪU, BẢN TRÌNH BÀY HOẶC CÁC TÁC PHẨM NÀO KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ TRÁNH TẠO RA HIỂU LẦM HOẶC TRANH CHẤP TIỀM ẨN KHI SẢN PHẨM HOẶC CÁC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA MICROSOFT CÓ THỂ GIỐNG VỚI Ý TƯỞNG ĐƯỢC GỬI CHO MICROSOFT. VÌ VẬY, VUI LÒNG KHÔNG GỬI CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN CỦA BẠN CHO MICROSOFT HOẶC CHO BẤT CỨ AI TẠI MICROSOFT. NẾU, BẤT KỂ CHÚNG TÔI YÊU CẦU BẠN KHÔNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA BẠN, BẠN VẪN GỬI CHÚNG, VUI LÒNG HIỂU RÕ RẰNG MICROSOFT SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ BÍ MẬT HOẶC ĐỘC QUYỀN.

Đầu trangĐầu trang

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN.

© 2006 Microsoft Corporation

Đầu trangĐầu trang

THƯƠNG HIỆU.

Thông tin thương hiệu có tại http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/vi-VN.mspx.

Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong tài liệu này sẽ được giữ lại.

Gửi câu hỏi của bạn đến liên hệ thích hợp như được liệt kê bên dưới:

Đầu trangĐầu trang