מידע אודות תנאי שימוש


קבלת התנאים

השירותים שמעניקה לך חברת Microsoft כפופים לתנאי השימוש ("TOU") הבאים. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ה- TOU בכל עת מבלי ליידע אותך. את הגירסה העדכנית ביותר של ה- TOU ניתן לסקור על-ידי לחיצה על קישור ההיפר-טקסט "תנאי שימוש" הממוקם בחלק התחתון של דפי האינטרנט שלנו.

תיאור השירותים
באמצעות רשת מאפייני האינטרנט שלה, מספקת לך חברת Microsoft גישה למגוון משאבים, ובכלל זה כלי פיתוח, אזורי הורדה, פורומי תקשורת ומידע אודות מוצרים (להלן במשותף: "שירותים"). השירותים, ובכלל זה עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות ו/או ההוספה של מאפייני אינטרנט חדשים, כפופים ל- TOU.

הגבלת שימוש אישי ולא מסחרי
אלא אם צוין אחרת, השירותים מיועדים לשימושך האישי והלא מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להפיק, לפרסם, להעניק רשיון עבור, ליצור עבודות נגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המושגים מהשירותים.

פרטיות והגנה על מידע אישי
עיין בגילויי הצהרת הפרטיות המתייחסים לאיסוף ולשימוש במידע שלך. 

הודעה ספציפית לתוכנה הזמינה באתר אינטרנט זה
כל תוכנה הזמינה להורדה מתוך השירותים (להלן:"תוכנה") מוגנת על-ידי זכויות היוצרים של Microsoft ו/או של ספקיה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה, אם קיים, הנלווה לתוכנה או כלול בה (להלן: "הסכם רשיון"). למשתמש קצה לא תהיה אפשרות להתקין אף תוכנה המלווה בהסכם רשיון או הכוללת הסכם כזה, אלא אם הסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון.

התוכנה זמינה להורדה אך ורק לשימוש על-ידי משתמשי קצה בהתאם להסכם הרשיון. כל העתקה או הפצה מחדש של התוכנה שלא בהתאם להסכם הרשיוןאסורות במפורש לפי חוק, ועשויות להביא לקנסות אזרחיים ופליליים חמורים. מפרי החוק יועמדו לדין עד למקסימום האפשרי בחוק.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת או למיקום אחר לשם העתקה נוספת או הפצה מחדש אסורים במפורש, אלא אם העתקה או הפצה מחדש אלה מותרות במפורש לפי הסכם הרשיון הנלווה לתוכנה שכזו.

התוכנה מותרת, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון. למעט כפי שהובטח בהסכם הרשיון, Microsoft Corporation מסירה מעצמה בזאת כל אחריות ותנאים ביחס לתוכנה, ובכלל זה כל אחריות ותנאים של סחירות, בין אם ישירים, משתמעים או סטטוטוריים, התאמה לתכלית מסוימת, בעלות ואי-הפרה.

לנוחותך, Microsoft עשויה להפוך לזמינים כלים וכלי שירות לשימוש ו/או להורדה כחלק מהשירותיםאו במסגרת מוצרי התוכנה שלה. Microsoft אינה מספקת כל ערבויות ביחס לדייקנות התוצאות או התפוקה הנובעות משימוש שכזה בכלים או בכלי שירות מסוג זה. נא כבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים במסגרת השירותים או מוצרי התוכנה של Microsoft.

מקרא זכויות מוגבלות. כל תוכנה העוברת הורדה מתוך השירותים עבור או בשם ארצות הברית, משרדיה ו/או סוכנויותיה (להלן: "ממשלת ארה"ב"), ניתנת עם זכויות מוגבלות. שימוש, שכפול או חשיפה על-ידי ממשלת ארה"בכפופים להגבלות, כפי שנקבעו בתת-סעיף (c)(1)(ii) בפיסקה Rights in Technical Data and Computer Software שבמסמך DFARS 252.227-7013 או בתתי-הסעיפים (c)(1) ו- (2) של Commercial Computer Software - Restricted Rights ב- ‎48 CFR 52.227-19, לפי הישים. היצרן הוא Microsoft Corporation‏, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

הודעה ספציפית למסמכים הזמינים באתר אינטרנט זה
ניתנת הרשות להשתמש במסמכים (כגון דו"חות טכניים, הודעות לעיתונות, גליונות נתונים ומסמכי שאלות נפוצות) מתוך השירותים, בתנאי ש: (1) הודעת זכויות היוצרים להלן תופיע בכל העותקים וכן שיופיעו הן הודעת זכויות היוצרים והן הודעת היתר זו, (2) השימוש במסמכים מסוג זה מתוך השירותיםהוא למטרות מידע וכן לשימוש אישי או לא מסחרי בלבד; המסמכים לא יועתקו ולא יוצבו באף מחשב רשת, וכן לא ישודרו באף מדיה, ו- (3) לא יתבצעו שינויים במסמכים. מוסדות חינוך מוכרים כגון, בתי-ספר, אוניברסיטאות, מכללות ציבוריות/פרטיות ומכללות של המדינה, עשויים להוריד ולהעתיק את המסמכים למטרת הפצה בכיתה. הפצה מחוץ לכיתה מחייבת הרשאה מפורשת בכתב. השימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש לפי חוק, ועשוי להביא לקנסות אזרחיים ופליליים חמורים. מפרי החוק יועמדו לדין עד למקסימום האפשרי בחוק.

המסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים את העיצוב או הפריסה של אתר האינטרנט Microsoft.com או של כל אתר אחר שהנו בבעלות Microsoft או שהנו מופעל, מורשה או מפוקח על-ידה. רכיבים של אתרי אינטרנט של Microsoft מוגנים על-ידי מעטה מסחרי (Trade Dress), סימן מסחרי, תחרות לא הוגנת וחוקים נוספים, ואינם ניתנים להעתקה או לחיקוי, בכללם או בחלקם. אין להעתיק או לשדר מחדש אף סמל, גרפיקה, צליל או תמונה מתוך אף אתר אינטרנט של Microsoft, אלא במסגרת היתר מפורש של Microsoft.

Microsoft ו/או ספקיה אינם טוענים כל באות-כוח לגבי ההתאמה של המידע הכלול במסמכים ושל גרפיקה משויכת המתפרסמת כחלק מהשירותים לכל מטרה שהיא. כל המסמכים והגרפיקה המשויכת הללו ניתנים "כמות שהם" ("As Is") ללא כתב אחריות מכל סוג שהוא. Microsoft ו/או ספקיה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות ותנאים ביחס למידע זה, ובכלל זה כל אחריות ותנאים של סחירות, בין אם ישירים, משתמעים או סטטוטוריים, התאמה לתכלית מסוימת, בעלות ואי-הפרה. בשום מקרה לא ישאו Microsoft ו/או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש במידע הזמין מתוך השירותים או לביצועי מידע זה.

המסמכים והגרפיקה המשויכת המתפרסמים בשירותים עשויים להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. מעת לעת נוספים למידע הכלול בזאת שינויים. Microsoft ו/או ספקיה רשאים לערוך בכל עת שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בזאת.

הודעות ביחס לתוכנה, למסמכים ולשירותים הזמינים באתר אינטרנט זה.
בשום מקרה לא ישאו Microsoft ו/או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בתוכנה ובמסמכים או לביצועי התוכנה והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

חשבון, סיסמה ואבטחה של חברים
אם אחד מהשירותיםמחייב פתיחת חשבון, עליך להשלים את הליך הרישום על-ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כמתבקש בטופס ההרשמה המתאים. כמו כן, יהיה עליך לבחור סיסמה ושם משתמש. אתה האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון שלך. יתר על כן, אתה האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלך. הנך מסכים ליידע את Microsoft באופן מיידי באשר לכל שימוש ללא רשיון בחשבון שלך, או באשר לכל הפרת אבטחה אחרת. Microsoft לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלך, בין אם בידיעתך, ובין אם לאו. עם זאת, אתה עשוי לשאת באחריות עבור נזקים הנגרמים ל- Microsoft או לגורם אחר עקב שימוש של אדם אחר בחשבון או בסיסמה שלך. אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר בכל זמן, ללא רשותו של מחזיק החשבון.

ללא שימוש בלתי חוקי או אסור
כתנאי לשימוש שלך בשירותים, לא תשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה לפי תנאים והודעות אלה. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל אופן העשוי לגרום לנזק, לנטרל, להכביד או לפגום בשרת Microsoft כלשהו, או ברשתות המקושרות לשרת Microsoft כלשהו, או להפריע לשימוש ולהנאה משירותים אלה של כל צד אחר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא רשיון לאף אחד מהשירותים, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המשויכות לשרת Microsoft כלשהו או לאחד מהשירותים, באמצעות פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע באף אמצעי שלא הפך זמין במכוון על-ידי השירותים.

שימוש בשירותים
השירותים עשויים לכלול שירותי דואר אלקטרוני, שירותי לוחות הודעות אלקטרוניים, אזורי צ'אט, קבוצות דיון, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה, אלבומי תמונות, תיקיות קבצים ו/או אמצעי הודעות או תקשורת אחרים שמטרתם לאפשר לך לקיים תקשורת עם אחרים (כל אחד מהם מהווה "שירות תקשורת" ולהלן במשותף: "שירותי תקשורת"). הנך מסכים להשתמש בשירותי התקשורת אך ורק לשם הצבה, שליחה וקבלה של הודעות וחומר שהנם יאים, וכן, כאשר הדבר ישים, קשורים לשירות התקשורת הספציפי. כדוגמה בלבד, ולא כהגבלה, הנך מסכים שבעת שימוש בשירותי התקשורת, לא:

 • תשתמש בשירותי התקשורתבהקשר של סקרים, תחרויות, סכימות פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר "זבל", הצפת קבוצות דיון או כל הודעה משוכפלת או שלא התבקשה מראש (מסחרית או אחרת).
 • תשמיץ, תגדף, תטריד, תעקוב אחר, תאיים או תפר באופן אחר את זכויותיהם המשפטיות (כגון הזכות לפרטיות ולפרסום) של אחרים.
 • תפרסם, תציב, תטען, תחלק או תפיץ כל נושא, פרסום, חומר או מידע בלתי הולמים, גסים, משמיצים, מגונים, לא מהוגנים או בלתי חוקיים.
 • תטען, או תהפוך לזמינים באופן אחר, קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנה או חומר אחר המוגן על-ידי חוקי קניין רוחני, כולל, כדוגמה, אך לא כהגבלה, חוקי זכויות יוצרים או סימן מסחרי (או על-ידי חוקי פרטיות או פרסום), אלא אם בבעלותך הזכויות או הפיקוח על הזכויות לחומר זה, או אם קיבלת את כל ההסכמה הנדרשת לעשות זאת.
 • תשתמש בכל חומר או מידע, ובכלל זה תמונות או צילומים, ההופכים זמינים באמצעות השירותים, בכל אופן שיפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנטים, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו.
 • תטען קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר.
 • תפרסם או תציע למכור או לקנות טובין או שירותים לאף מטרה עסקית, אלא אם שירותי תקשורתשכאלה מתירים במפורש הודעות מסוג זה.
 • תוריד אף קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר של שירות תקשורתאשר ידוע לך, או אמור להיות ידוע לך בגדר הסביר, שלא ניתן להעתיקו, להציגו, לבצעו ו/או להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
 • תסלף או תמחק מידע ניהול זכויות יוצרים, כגון ייחוס למחבר, הודעות משפטיות או הודעות מתאימות אחרות, מינויי בעלות או תוויות של מקור התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
 • תגביל או תמנע מאף משתמש אחר את השימוש וההנאה משירותי התקשורת.
 • תפר אף קוד התנהגות או קווים מנחים אחרים העשויים להיות ישימים עבור שירות תקשורתמסוים.
 • תאסוף מידע אודות אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני.
 • תפר חוקים או תקנות ישימים.
 • תיצור זהות בדויה למטרות הטעיית אחרים.
 • תשתמש, תוריד או תעתיק באופן אחר, או תספק (בין אם בתשלום ובין אם לאו) לאדם או ליישות כלשהם מדריך של המשתמשים בשירותים או כל מידע אחר הקשור למשתמשים או לשימוש, או כל חלק ממנו.
ל- Microsoft אין כל מחויבות לפקח על שירותי התקשורת. עם זאת, Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומר המוצב בשירותי התקשורת ולהסיר חומרים לפי שיקול דעתה הבלעדי. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסיים את אפשרות הגישה שלך לחלק משירותי התקשורתאו לכולם בכל עת, ללא הודעה, מכל סיבה שהיא.

Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בכל עת כל מידע כפי שנראה ל- Microsoft נחוץ כדי למלא חוק או תקנה ישימים, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או כדי לערוך, לסרב להציב או להסיר מידע או חומר כלשהו, בכללו או בחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Microsoft.

נקוט תמיד זהירות בעת מסירת מידע אישי הניתן לזיהוי אודות עצמך או אודות ילדיך בשירותי תקשורת כלשהם. Microsoft אינה מפקחת על התוכן, ההודעות או המידע הקיימים בשירותי התקשורת ואינה מאשרת אותם, ולכן, Microsoft מסירה מעצמה מפורשות כל אחריות ביחס לשירותי התקשורת ולכל פעולה הנובעת מההשתתפות שלך בשירותי תקשורתכלשהם. מנהלים ומארחים אינם משמשים כדוברים מוסמכים של Microsoft ודעותיהם אינן משקפות בהכרח את אלה של Microsoft.

חומרים הנטענים לשירותי התקשורתעשויים להיות כפופים להגבלות המוצבות בשירותים אלה ביחס לשימוש, העתקה ו/או הפצה; במקרה שאתה מוריד חומרים אלה, אתה אחראי לציית להגבלות מסוג זה.

חומרים הניתנים ל- Microsoft או מוצבים באתר אינטרנט כלשהו של Micosoft
Microsoft אינה טוענת לבעלות על חומרים שאתה מספק ל- Microsoft (ובכלל זה משוב והצעות) או מציב, טוען, מגיש כקלט או שולח לשירותים כלשהם, או לשירותים המשויכים להם למטרת עיון על-ידי הציבור הרחב, או על-ידי חברי קהילות ציבוריות או פרטיות, (כל אחד מהווה "הגשה" ולהלן במשותף: "הגשות"). עם זאת, על-ידי הצבה, טעינה, הגשה כקלט, אספקה או שליחה (להלן: "הצבה") של ההגשה שלך, אתה מעניק ל- Microsoft, לחברות המסונפות לה ולבעלי רשיון משנה הכרחיים רשות להשתמש בהגשה שלך בהקשר של הפעלת עסקי האינטרנט שלהם (כולל, ללא הגבלה, כל שירותי Microsoft), כולל, ללא הגבלה, זכויות הרשיון ל: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של ההגשהשלך; לפרסום שמך בהקשר להגשה שלך; והזכות להעברת זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים.

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בהגשה שלך, כפי שפורט בזאת. Microsoft אינה מחויבת להציב או להשתמש בהגשות שאתה מספק; Microsoft רשאית להסיר כל הגשהבכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על-ידי הצבת הגשה, הנך ערב ומייצג בכך שאתה הבעלים או שברשותך הפיקוח על כל הזכויות הנוגעות להגשה שלך כמתואר בתנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הדרושות לך כדי לספק, להציב, לטעון, להגיש כקלט או להגיש את ההגשות.

בנוסף לאחריות ולייצוג המפורטים לעיל, על-ידי הצבת הגשות הכוללות תמונות, צילומים או איורים, או שהנן גרפיות מבחינות אחרות, בכללן או בחלקן (להלן: "תמונות"), הנך ערב ומייצג בכך ש: (א) הנך בעלי זכויות היוצרים של תמונותמסוג זה, או שבעלי זכויות היוצרים של תמונות מסוג זה העניק לך הרשאה להשתמש בתמונות שכאלה או בכל תוכן ו/או תמונות הכלולים בתמונות מסוג זה בהתאם לאופן ולמטרת השימוש שאתה עושה בהן וכפי שהותר בצורה אחרת בתנאי שימושובשירותים אלה, (ב) ברשותך הזכויות הנחוצות להענקת הרשיונות ורשיונות המשנה המתוארים בתנאי שימוש אלה, ו- (ג) כל אדם המתואר בתמונות מסוג זה, אם בכלל, נתן את הסכמתו לשימוש בתמונות כמפורט בתנאי שימוש אלה, כולל, כדוגמה בלבד ולא כהגבלה, ההפצה, ההצגה בפומבי והשכפול של תמונות כאלה. על-ידי הצבת תמונות, אתה מעניק (א) לכל חברי הקהילה הפרטית שלך (עבור כל התמונות הללו הזמינות עבור חברי קהילה פרטית כזו), ו/או (ב) לציבור הרחב (עבור כל התמונות הללו הזמינות בכל מקום בשירותים, ולא בקהילה פרטית), הרשאה להשתמש בתמונות שלך בהקשר לשימוש, כפי שהותר על-ידי תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהשירותים, (כולל, כדוגמה בלבד ולא כהגבלה, יצירת הדפסות ומתנות הכוללות תמונות שכאלה), וכולל, ללא הגבלה, רשיון כלל עולמי, פטור מתמלוגים, שאינו בלעדי, לביצוע: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של התמונות שלך מבלי לצרף את שמך לתמונות כאלה, והזכות להעביר זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים. ההרשאות שהוענקו ביחס לתמונות במשפטים הקודמים יפוגו ברגע בו תסיר לחלוטין תמונותאלה מהשירותים, בתנאי שסיום תוקף זה לא ישפיע על אף הרשאה שניתנה בהקשר לתמונותשכאלה לפני הזמן בו הסרת לחלוטין תמונות אלה. לא ישולם כל פיצוי עקב השימוש בתמונותשלך.

הודעות והליך לגבי תביעות בשל פגיעה בזכויות יוצרים
בעקבות זכות בעלות 17, קוד של ארה"ב, סעיף ‎512(c)(2)‎, דיווחים אודות תביעות בשל הפרת זכויות יוצרים יש לשלוח אל הסוכן הממונה של ספק השירות. כל השאילתות שאינן רלוונטיות להליך הבא לא ייענו.
ראה הודעות והליכים להגשת תביעה בשל הפרת זכויות יוצרים.

קישורים לאתרים של חברות חיצוניות
הקישורים באזור זה יובילו אותך אל מחוץ לאתר של Microsoft. האתרים המקושרים אינם תחת פיקוחה של Microsoft ו- Microsoft אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר, או לשינויים או עדכונים לאתרים כאלה. Microsoft אינה אחראית לשידורי אינטרנט או לכל צורה אחרת של שידור המתקבל מאתרים מקושרים. Microsoft מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד וכלילתו של קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור של Microsoft בנוגע לאתר.

מדיניות בנוגע להגשת רעיונות ללא הזמנה
Microsoft או עובדיה אינם מקבלים ואינם מתייחסים לרעיונות שהתקבלו מבלי שהתבקשו, ובכלל זה רעיונות עבור מסעות פרסום חדשים, מסעות קידום מכירות חדשים, טכנולוגיות או מוצרים חדשים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצר חדשים. נא הקפד לא לשלוח יצירות גרפיות, דוגמאות, הדגמות או עבודות מקוריות אחרות. מטרתה הבלעדית של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות פוטנציאליות במקרים בהם מוצרים או אסטרטגיות שיווק של Microsoft עשויים להיראות דומים לרעיונות שהוגשו ל- Microsoft. מסיבה זו, נא הימנע מלשלוח ל- Microsoft או לאדם כלשהו ב- Microsoft את רעיונותיך שלא התבקשו מראש. אם, למרות בקשתנו לא לשלוח אלינו רעיונות וחומרים, בכל זאת תשלח אותם, נא הבן כי Microsoft אינה ערבה לכך שרעיונותיך וחומריך יטופלו כסודיים או כאילו משויכות להם זכויות יוצרים.

הודעת זכויות יוצרים
Copyright © 2001 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים
Active Channel‏, Active Desktop‏, Active Directory‏, ActiveStore‏, ActiveSync‏, ActiveX‏, Advisor FYI‏, Age of Empires‏, Age of Mythology‏, Allegiance‏, Amped‏, Asheron's Call‏, Ask Maxwell‏, Authenticode‏, Azurik‏, BackOffice‏, הלוגו של BackOffice‏, bCentral‏, BizTalk‏, Bookshelf‏, CarPoint‏, ClearLead‏, Computing Central‏, Crimson Skies‏, Developer Studio‏, DirectDraw‏, DirectMusic‏, DirectPlay‏, DirectSound‏, DirectX‏, Encarta‏, Entourage‏, Fighter Ace‏, FrontPage‏, HomeAdvisor‏, Home Essentials‏, Hotmail‏, Links‏, Links Extreme‏, MapPoint‏, MechCommander‏, MechWarrior‏, Microsoft‏, הלוגו של Microsoft Agent, הלוגו של Microsoft Internet Explorer, הלוגו של Microsoft Office Compatible‏, Microsoft Press‏, הלוגו של Microsoft TV‏, Midtown Madness‏, Mobile Explorer‏, MoneyCentral‏, Monster Truck Madness‏, Motocross Madness‏, MSDN‏, MSN‏, הלוגו של MSN (הפרפר), הלוגו של ‎.Net‏, NetMeeting‏, Nightcaster‏, Outlook‏, Outsmart‏, הלוגו של Passport‏, Picture It!‎‏, PowerPoint‏, Precision Racing‏, Project Gotham Racing‏, Revenge of Arcade‏, Rise of Perathia‏, SharePoint‏, Slate‏, Tex Murphy‏, The Age of Kings‏, The Everyday Web‏, Trekker‏, UltimateTV‏, הלוגו של UltimateTV‏, UltraCorps‏, UnderWire‏, Urban Assault‏, VGA‏, Virtual Golf Association‏, Visio‏, Visual Basic‏, Visual C++‎‏, Visual C#‎‏, Visual InterDev‏, Visual J++‎‏, Visual Studio‏, WebTV‏, Where do you want to go today?‎‏, Windows‏, הלוגו של Windows‏, Windows Media‏, הלוגו של Windows Media‏, Windows NT‏, Xbox‏, הלוגו של XBOX‏, הלוגו "X" של Xbox‏, ZoneFriends‏, ZoneLAN‏, ZoneMatch‏, ZoneMessage‏, Zoo Tycoon ו/או מוצרי Microsoft אחרים המוזכרים בזאת הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. שמות חברות ומוצרים אמיתיים המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם. החברות, הארגונים, המוצרים, שמות התחומים, כתובות הדואר האלקטרוני, סמלי הלוגו, האנשים והאירועים המתוארים כדוגמאות במסמך זה הנם בדויים. כל קשר לחברה, ארגון, מוצר, שם תחום, כתובת דואר אלקטרוני, לוגו, אדם או אירוע אמיתיים אינו מכוון ואין להסיק קשר כזה.

כל זכות שלא הוענקה בזאת במפורש שמורה.

פניה בלשון זכר
הפניה באתר בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מכוונת לנשים וגברים כאחד.